05 Feb

AVOT- hankkeen mallinnuksesta valmistuu työkirja kevään aikana

AVOT- hankkeessa kehitetään työelämälähtöisen avoimen korkeakouluopetuksen toimintamallia, jota hyödynnetään avointen korkeakoulujen yhteistyössä myös hankkeen jälkeen. Tavoitteena on yhteistyön ketteryyttä lisäävä malli, jota käytetään avoimessa korkeakouluopetuksessa valtakunnallisesti. Toimintamallin pohjana ovat suunnittelun, toteutuksen, arvioinnin ja kehittämisen kysymykset täydennettynä pilottien kokemuksilla kun uusia osaamiskokonaisuuksia on rakennettu hankkeen aikana.

Toimintamalli koostuu seitsemästä eri vaiheesta. Näitä ovat 1. osaamistarpeiden selvittäminen, 2. avointen korkeakoulujen yhteistyöverkoston luominen, 3. osaamiskokonaisuuden rakentaminen, 4. osaamiskokonaisuuden käytännön toteutuksen suunnittelu, 5. opintohallinnon ja neuvonnan järjestäminen, 6. markkinointi sekä 7. opetus ja opintojen ohjaus. Mallinnuksessa on kuvattu jokaisen vaiheen perustelut, kunkin vaiheen hyvät käytänteet pilottien kertomana, kussakin vaiheessa huomioitavat tärkeimmät asiat sekä arviointi ja kehittäminen. Myös työelämäläheisyys ja korkeakoulujen välisen yhteistyön näkökulmat kulkevat mukana jokaisessa mallinnuksen vaiheessa. Toimintamalli kuvataan AVOT- hankkeen nettisivuilla keväällä 2018.

Laajemman toimintamallikuvauksen rinnalla avoimet korkeakoulut voivat hyödyntää työkirjan verkkoversiota suunnitellessaan uusia osaamiskokonaisuuksia. Työkirja helpottaa yhteissuunnittelua kuhunkin osavaiheeseen liittyvillä kysymyksillä ja asioilla, joita juuri siinä kohdassa on tarpeen huomioida. Kun työkirjaan yhdistetään prosessikirjoittamista verkossa esim. googledocs:issa tai office365:ssä eri korkeakoulutoimijat voivat tehdä dokumentin yhteissuunnittelustaan mukaillen toimintamallin seitsemää eri vaihetta. Yhdessä prosessikirjoitettu dokumentti sisältää askelmerkit opintojen toteuttamiseen. Tavoitteena on, että työkirjan löytää verkosta mahdollisimman moni ja että sitä pystytään hyödyntämään uusien osaamiskokonaisuuksien suunnittelussa.

Kati Sahlman ja Merja Karjalainen, Jyväskylän yliopisto