30 Aug

Avoimen korkeakouluopetuksen järjestäminen korkeakoulujen välisenä yhteistyönä

Opetusyhteistyötä on aiemmin tehty hyvin vähän avoimien ammattikorkeakoulujen ja avointen yliopistojen välillä. AVOT-hankkeen SOTE-pilotissa suunniteltiin ja toteutettiin verkko-opintoina yhteinen osaamiskokonaisuus Innostu ikääntymisestä – Asiakaslähtöinen palveluiden kehittäminen (laajuus 15 op). Osaamiskokonaisuuden toteuttivat Diakonia ammattikorkeakoulu, Itä-Suomen yliopisto ja Karelia-ammattikorkeakoulu keväällä 2017.

Osaamiskokonaisuuden suunnittelun lähtökohtana oli sote-uudistus ja työelämässä tarvittava osaaminen. Havaitsimme, että yhteistyöllä voimme ketterästi reagoida tapahtuviin muutoksiin. Yhdistelemällä eri tutkintojen osia toisiinsa voidaan muodostaa ajan haasteisiin soveltuvat opinnot jo olemassa olevasta tarjonnasta.

Yhteisen osaamiskokonaisuuden toteutus haastoi meitä ja organisaatioitamme. Kokemuksemme mukaan yhteisen osaamiskokonaisuuden luominen onnistuu, kun panostetaan suunnitteluun ja sopimiseen. Hyvänä käytäntönä nostamme erityisesti esille solmimamme sopimuksen yhteistyön käytännön järjestämisestä. Tavoitteenamme oli, ettei opiskelija kärsi korkeakoulujen erilaisista toimintatavoista; opiskelijan on voitava ilmoittautua kerralla yhteiseen osaamiskokonaisuuteen ja hänelle on tarjolla keskitetysti opintoihin liittyvää ohjausta ja neuvontaa ja  hänen siirtymistään verkkoympäristöstä toiseen tuetaan aktiivisesti. Näiden tavoitteiden saavuttamiseksi oli olemassa monta vaihtoehtoa, joista lähdimme etsimään tälle konsortiolle sopivinta tapaa edetä.

Yhteistyön pohjaksi oli selkeää laatia sopimus, jossa sovittiin koulutuksen käytännöistä ja eri korkeakokulujen käytäntöjen yhteen sovittamisista. Haasteita toivat erityisesti erilaiset toimintatavat, tietojärjestelmät ja verkko-oppimisympäristö. Kirjallista sopimista vaativiksi asioiksi kirkastuivat työnjako (erityisesti yhteistyön koordinointi ja osaamiskokonaisuuden markkinointi), ilmoittautumisten ja opintomaksujen käsittely, vastuut opiskelijoiden opinto-oikeuksien ja suoritusten kirjaamisessa sekä todistusten kirjoittamisessa. Osaamiskokonaisuuden käytännöistä sopiminen edellytti toistemme käytäntöihin tutustumista, kompromisseja ja luovuuttakin uusien ratkaisujen etsimisessä. Se vaati aikaa ja viilausta, jotta löysimme sekä yhteisen tavan toimia että tavan ilmaista sovittu niin, että kaikki ymmärsivät sovitun samalla tavalla. Kirjallisia sopimuksia tehtiin yksi kaikille yhteinen ja se allekirjoitettiin kaikkien toteuttajatahojen toimesta. Prosessi vaati resursseja kaikilta toteuttajataholta, mutta kuten aina huolellisen ennakkovalmistelun ollessa kyseessä, tässä vaiheessa tehty työ säästi merkittävästi resursseja toteutuksen aikana.

Kiinnitimme myös huomiota opiskelijoiden ohjaukseen ennen opintojen aloittamista ja opintojen aikana. Hyvä käytänne on tehdä osaamiskokonaisuudelle oma verkkoympäristö koordinoivan korkeakoulun oppimisalustalle ja näin  koota opiskelijan tarvitsema informaatio yhteen paikkaan. Ennen varsinaisen opiskelun alkua pidimme  yhteisen verkkovälitteisen opintoinfon. Infossa esittelimme opintojaksot, verkkoympäristöt, siirtymisen verkkoympäristöstä toiseen, miten ja mistä saa ohjausta ja neuvontaa opintojen aikana.

Osaamiskokonaisuuden päätyttyä pyysimme opiskelijoilta palautetta kirjallisesti ja pidimme myös arviointikeskustelun verkossa. Tämä osoittautui erittäin toimivaksi konseptiksi ja saimme opiskelijoilta  konkreettisia kehittämisehdotuksia seuraavan vuoden toteutukseen. Hyvien kokemusten innoittamana jatkamme osaamiskokonaisuuden toteutusta myös ensi vuonna. Hyvin suunniteltu ja pilotoitu  kokonaisuus onkin nyt helpompi yhdessä toteuttaa. Hankkeesta jää organisaatioihimme elämään toimiva yhteiskoulutus, jolla pystytään vastaamaan työelämän tarpeisiin. Tätä konseptia jaamme mielellämme eteenpäin toisiin korkeakouluihin. Näyttää sille, että juuri yhdessä olemme työelämäläheisiä ja ketteriä!

Ulla Kekäläinen UEF, Heli Rinnekallio Karelia-amk ja Sanna Uusipaikka Diak