02 Nov

ALUEELLISEN AVOIMEN KORKEAKOULUOPETUKSEN SUUNNITTELUA PALVELUMUOTOILUN KEINOIN

Merja Karjalainen (JY avoin yliopisto) ja Maarit Korva (JAMK, avoin AMK)

Jyväskylän yliopisto ja Jyväskylän ammattikorkeakoulu sopivat vuonna 2016 yhteistyöstä, jonka puitteissa Äänekosken kaupunkiin tuotaisiin avointa korkeakoulutusta seudun koulutustason nostamiseksi. Jotta koulutus saataisiin parhaiten vastaamaan kuntalaisten ja seudun tarpeita, päätettiin avoimen korkeakouluopetuksen suunnittelussa soveltaa palvelumuotoilun ideaa.

Palvelumuotoilulla tarkoitetaan olemassa olevien palvelujen kehittämistä ja uusien palveluiden innovointia yhdistämällä asiakkaiden tarpeet ja odotukset palveluntuottajan liiketoiminnallisiin tavoitteisiin (Tuulaniemi 2016). Tätä ideaa hyödynnettiin erityisesti koulutustarjonnan, opintojen toteutuksen sekä opiskelumuotojen suunnittelussa, joissa haluttiin kuunnella äänekoskelaisten aikuisten tarpeita ja toiveita. Yhteiskehittämisessä on noudatettu vahvasti myös AVOT-hankkeen peruslähtökohtaa: osaamiskokonaisuuksia rakennetaan eri korkeakoulujen avoimesta korkeakoulutarjonnasta työelämän, yksilöiden ja alueen osaamistarpeisiin.

Miksi Äänekoski? Äänekosken alueella on käynnissä positiivinen rakennemuutos biotuotetehtaan valmistumisesta johtuen. Jo nykyisin alueella toimii Euroopan merkittävin biotalouskeskittymä. Kaupungin intresseissä on alueen koulutustason ja samalla houkuttelevuuden lisääminen. Alueella on havaittu polarisaatiota kahdella tasolla: yhtäältä alueella on korkea työttömyysaste ja samaan aikaan vaikeuksia täyttää tiettyjä työpaikkoja. Toisaalta nähtävillä on koulutuksen polarisaatio. Näihin tarpeisiin haluttiin avoimella korkeakoulutuksella vastata.

Koulutustarvetta kartoitettiin kuntalaisille tehdyillä kyselyillä, kehitysyhtiön keräämällä informaatiolla yritysten tarpeista sekä useampien keskeisten toimijoiden haastatteluilla. Lisäksi Äänekoskella järjestettiin oppilaitosten yhteistyönä aikuiskoulutusilta, jossa noin 80 korkeakoulutuksesta kiinnostunutta tuli paikalle kuulemaan ja keskustelemaan koulutusmahdollisuuksista. Illan aikana haastateltiin 14 henkilöä heidän koulutustarpeistaan ja toiveistaan alueelle tuotavasta korkeakoulutuksesta. Tilaisuudesta rekrytoitiin 10 henkilöä mukaan palvelumuotoiluiltaan, jossa haluttiin vielä syventää asiakasymmärrystä oikeanlaisen koulutuksen rakentamiseksi.

Palvelumuotoiluillassa haluttiin kuulla, mitä aikuiset Äänekoskella koulutukselta odottavat: mitä halutaan opiskella, miten halutaan opiskella ja miten toivotaan koulutuksen kokonaisuudessaan järjestettävän ja toimivan? Aiheisiin pureuduttiin kolmen erilaisen tehtävän kautta. Illan aikana vahvistui käsitys opintotarjottimen sisällöistä, paketointitavoista sekä opiskelumuodoista. Näiden pohjalta koottiin koulutussuunnitelma, jota käytiin vielä läpi Äänekosken keskeisten toimijoiden kanssa. Tarjotin on nähtävillä Äänekosken kaupungin sivuilla: https://www.aanekoski.fi/ajankohtaista/tiedotteet/tiedotteet/avointa-korkeakouluopetusta-aanekoskella

Tämän blogikirjoituksen aikaan lokakuussa ensimmäiset opinnot ovat lähteneet jo käyntiin. Liiketoimintaosaamisen opintoihin on ilmoittautunut 10-17 henkilöä/kurssi, kun taas psykologian perusopintoihin yli 30 opiskelijaa. Arviointia prosessin onnistumisesta jatketaan, kun saadaan lisää tietoa tulevien opintojen kiinnostavuudesta. Joka tapauksessa, yhteistyöllä kaupungin toimijoiden kanssa on ollut merkittävä ja keskeinen rooli. Tämä on mahdollistanut tarve-, ei tarjontalähtöisen etenemisen.

Avoimen korkeakoulutuksen kehittämistyö Äänekoskella jatkuu. Uusia tarvealueita kartoitetaan ja myös paikallisen elinkeinoelämän ääntä pyritään saamaan entistä enemmän esille. Palvelumuotoilun idean soveltaminen on tuonut uutta, monipuolisempaa näkökulmaa avoimen korkeakoulutuksen kehittämiseen. Näemme siinä selkeitä hyödynnettäviä ideoita koko koulutussektoriin.

Lähde: Tuulaniemi, J. 2016. Palvelumuotoilu. Helsinki: Talentum Pro.