Toimintamalli

Tavoitteena on jatkossa toteuttaa avointa korkeakouluopetusta työelämälähtöisesti avointen yliopistojen ja avointen ammattikorkeakoulujen yhteistyöverkostona. Eri aloille suunnattuja osaamiskokonaisuuksia tarkennetaan ja uudistetaan säännöllisin väliajoin yhdessä työelämän kumppaneiden kanssa.

Avointen korkeakoulujen yhteistyössä toteutettavat osaamiskokonaisuudet rakennetaan seitsemän vaihetta sisältävän toimintamallin avulla:

  1. osaamistarpeiden selvittäminen,
  2. yhteistyöverkoston muodostaminen,
  3. osaamiskokonaisuuden rakentaminen,
  4. käytännön toteutuksen suunnittelu,
  5. opintohallinnon ja neuvonnan järjestäminen,
  6. markkinointi sekä
  7. opetus ja opintojen ohjaus

Toimintamallissa kuvataan aluksi kunkin vaiheen periaatteet ja perustelut. Osiossa otetaan myös kantaa työelämälähtöisyyden ja korkeakoulujen välisen yhteistyön näyttäytymistapoihin kussakin vaiheessa. Tämän jälkeen kuvaillaan vaiheeseen liittyvät pilottien kokemukset konkreettisin esimerkein. Kuhunkin vaiheeseen on lisätty kysymyksiä, joiden pohjalta avointen korkeakoulujen toimijat voivat edistää uusien osaamiskokonaisuuksien yhteissuunnittelua. Kysymykset on todettu hankkeen myötä keskeisiksi avoimen korkeakoulutuksen suunnittelun ja toteutuksen prosessissa. Lopuksi esitetään muutamia arvioinnin ja kehittämisen kysymyksiä jatkokehityksen tueksi. Arvioinnin ja kehittämisen näkökulma on muutoinkin läsnä koko prosessissa. Palvelumuotoilun idean mukaisesti jokaisessa vaiheessa on hyvä pyrkiä tunnistamaan asiakasnäkökulma ja testaamaan ratkaisuja asiakkailla. (Palvelumuotoilun työkalupakki 2012.) Ratkaisujen arviointi ja kehittäminen kulkevat näin ollen spiraalimaisesti läpi kaikkien seitsemän vaiheen. 

Toimintamallin pohjalta laadittu työkirja tukee avoimen korkeakoulutuksen toimijoita osaamiskokonaisuuksien suunnittelussa ja toteuttamisessa. Toimintamalli ja työkirja etenevät numerojärjestyksessä, mutta eri vaiheet limittyvät toisiinsa. Työstämisessä saattaa olla tarve palata aiempiin vaiheisiin ja käydä vuoropuhelua eri vaiheiden välillä. Työkirja sisältää myös pilottien laatimia työvälineitä.Työkirjaan on nostettu kuhunkin mallin seitsemään vaiheeseen liittyvät keskeiset kysymykset. Verkosta ladattavaa työkirjaa voi täyttää sähköisesti. Tavoitteena on, että työkirja ohjaa ja helpottaa korkeakoulutoimijoita osaamiskokonaisuuksien yhteissuunnittelussa.

Avoin korkeakouluopetus on yksi korkeakoulujen elinikäisen oppimisen koulutusmuoto erikoistumiskoulutuksen ja täydennyskoulutuksen rinnalla. AVOT-hankkeessa laaditulla avoimen korkeakoulutuksen toimintamallilla on yhtenevyyttä korkeakoulujen erikoistumiskoulutusten kehittämisvaiheisiin (Kallunki & Seppälä 2016) sekä työelämälähtöisen täydennyskoulutuksen toimintamalliin (Kangastie, Koski & Pruikkonen 2013). Kaikissa kolmessa mallissa elinikäisen oppimisen koulutusmuodon ensimmäisenä vaiheena on osaamistarpeen selvittäminen ja määrittely. Osaamistarpeiden määrittely on koulutuksen suunnittelun perusta. AVOT-toimintamallissa ja erikoistumiskoulutuksissa korostuu yhteistyö sekä korkeakoulujen välillä että työelämäkumppaneiden kanssa. Täydennyskoulutusmallissa ja erikoistumiskoulutuksissa korostuu koulutustarpeiden määrittely, koska koulutusten suunnittelu on räätälöityä toimintaa. Avoin korkeakouluopetus sitä vastoin kytkeytyy aina olemassa oleviin opetussuunnitelmiin ja korkeakoulujen välisessä yhteistyössä korostuu erilaisten opetussuunnitelmien osien yhdistäminen.